Predgovor Zborniku radova stručno-znanstvenog skupa

Radujemo se što u ruci držite zbornik radova s još jednog skupa o Zagori na kojem se raspravljalo o gospodarskim mogućnostima Zagore i oblicima njihova optimalnog iskorištavanja. Skup je održan u Muću i Lećevici (23. i 24. travnja 2015.). Odluka o njegovoj organizaciji donesena je na godišnjoj skupštini udruge Kulturni sabor Zagore – Podružnica Zagreb u veljači 2013. godine, a što je u skladu sa Statutom KSZ-a u kojem se između ostalih zadaća navodi pripremanje i održavanje stručnih i znanstvenih skupova te objavljivanje zbornika radova i drugih publikacija koje pridonose boljem poznavanju povijesnih, demografskih, gospodarskih, etnografskih i drugih obilježja prostora Zagore.

Pri donošenju odluke o održavanju Skupa uzeti su u obzir i zaključci s prethodnog skupa o Zagori s nazivom Zagora između ratarsko-stočarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije koji je održan u Dugopolju u listopadu 2010. godine i na kojem se raspravljalo o gospodarskoj i demografskoj prošlosti i sadašnjosti Zagore i na kojem su istaknute njezine optimalne razvojne mogućnosti.

Posebno su istaknute mogućnosti u proizvodnji visokokvalitetnih namirnica biljnog i životinjskog podrijetla proizvedenih po strožim ekološkim normama, tim prije što je Zagora jedan od ekološki najočuvanijih dijelova naše zemlje, jer u njoj nije došlo do gradnje većih industrijskih i drugih onečišćivača zraka, vode, tla te ugrožavanja biljnih i životinjskih vrsta. Posebno su spominjane mogućnosti proizvodnje sira i pršuta koja ima dugu tradiciju (obiteljska, poluindustrijska i industrijska proizvodnja), pri čemu se vrlo često spominjao i poznati lećevački sir.

U tom kontekstu spominjane su i mogućnosti osnivanja specijaliziranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) ili udruga za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja.

Među potencijalnim mogućnostima Zagore isticane su i one vezane uz razvoj seoskog ili ruralnog turizma. U obrazloženjima su se spominjali raznoliki i atraktivni geomorfološki oblici, ugodna klima, primjerena kvaliteta okoliša, raznovrsnost tradicionalnih ratarskih i stočarskih djelatnosti, posebnosti u načinu života i privređivanja, bogatstvo lokalne gastronomije, solidna prometna mreža i komunalna opremljenost (električna energija, telefonske linije, a u nekim dijelovima i vodovodna mreža) itd. Kao posebno privlačni prostori i lokaliteti za razvoj seoskog turizma posebno su isticani: Muć, Vinovo Gornje, zatim gradine, gromile, crkve, speleološki objekti, potencijalne planinarske staze, seoska olimpijada u Radošiću i sl. Naglašavana je i važnost naselja i objekata vezanih uz duhovne vertikale podrijetlom iz Zagore (I. Meštrović, J. i V. Gotovac, A. K. Matas, L. Botić, A. Topić Mimara i drugi).

Među promišljanjima o gospodarskim potencijalima Zagore spomenuta je i solarna energija i energija vjetra (vjetroelektrane), jer se taj prostor ističe velikim brojem sunčanih sati, kao i čestim i snažnim vjetrovima (vršni dijelovi Svilaje i Moseća i drugih uzvisina).

Naglašavana je i nužnost što bržeg sređivanja zemljišnih i katastarskih knjiga i podataka jer oni, osim pojedinačnih slučajeva, uglavnom odražavaju stanje s kraja 19. stoljeća, a što potencijalnim investitorima stvara velike probleme i usporava legalnu izgradnju novih, kao i obnovu starih stambenih i gospodarskih objekata.

U skladu s navedenim, na spomenutoj skupštini KSZ-a – Podružnica Zagreb imenovana je i posebna radna skupina sa zadaćom utvrđivanja okvirnog sadržaja rada planiranog skupa, pronalaženja suradničkih znanstvenih i upravnih institucija te priznatih stručnjaka koji bi svojim uključivanjem u organizaciju i realizaciju (izlaganja i diskusije) pridonijeli njegovoj kvaliteti i ostvarivanju planiranih ciljeva. Tijekom 2013. godine definirani su radni naslovi okvirnih tema, koji su nakon rasprave prihvaćeni na jednom od sastanaka Upravnog vijeća Udruge, a koji glase:

  • Uzgoj i prerada ljekovitog i aromatskog te industrijskog bilja (kadulja, ružmarin, vrisak, smilje, lavanda, buhač i sl.)
  • Proizvodnja i prerada živežnih namirnica biljnog i životinjskog podrijetla po strožim ekološkim normama (sir, mesne prerađevine, vino…)
  • Pčelarstvo i proizvodnja meda u Zagori
  • O mogućnostima uključivanja Zagore u turističku ponudu susjednog primorja (seoski ili ruralni, izletnički, zdravstveni – pretpostavke i modeli razvoja)
  • Šume i njihovo značenje u razvoju Zagore
  • Obnovljivi izvori energije (vjetar i sunce) važan gospodarski potencijal Zagore 
  • Točne zemljišne evidencije osnovni preduvjet razvoja – na primjeru Zagore

Početkom 2014. upućena je i molba Odsjeku za poljoprivredu – Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma, odnosno Splitsko-dalmatinskoj županiji za pokroviteljstvo, a nakon pozitivnog odgovora i molba priznatoj znanstvenoj instituciji specijaliziranoj za većinu spomenutih tema, tj. Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu za suorganizaciju Skupa koja je na obostrano zadovoljstvo i prihvaćena.

Za sudjelovanje u radu Skupa prijavljena su 26 stručna i znanstvena rada. Na Skupu je predstavljeno 19 radova. Zbog zdravstvenih i drugih objektivnih razloga, neodgodivih obveza na radnim mjestima i drugih razloga neki od prijavljenih autora nisu poslali svoj rad, ali su izrazili želju da ga usmeno obrazlože na Skupu.

Svjesni smo da se na ovom, kao ni na bilo kojem drugom stručnom i znanstvenom skupu ne mogu raspraviti svi problemi. Ipak očekujemo da će izlaganja i rasprave te Zbornik s kvalitetnim stručnim i znanstvenim radovima s jasnim stajalištima i prijedlozima pridonijeti što potpunijim spoznajama i kvalitetnijim rješenjima problema s kojima se suočava naša Zagora, ali i Hrvatska u cjelini.

Radovi u Zborniku usustavljeni su prema temama, a u nekim slučajevima i prema vremenu dostavljanja. Raspored je možda mogao biti i drugačiji, ali držimo da ni odabrani način ne umanjuje vrijednost ni jednoga rada.

Organizacijski odbor zahvaljuje svima koji su pomogli u organizaciji ovog projekta i tiskanju zbornika radova, a posebno pokrovitelju, tj. Splitsko-dalmatinskoj županiji, općinama i svim drugim institucijama i pojedincima koji su mu pružili materijalnu i moralnu podršku. Zahvaljujemo i svim predavačima i autorima priloga, lektorima i korektorima, autorima fotografija i grafičkih priloga, grafičke pripreme i prijeloma te tiskari Kerschoffset Zagreb.

Zagreb, Split, travanj 2015.

Organizacijski odbor

Posted in Stručno-znanstveni skup-2015.